Općina Jarmina

CJENIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA U  JARMINI OD
01.siječnja 2017. godine