Općina Tordinci

CJENIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA U OPĆINI TORDINCI OD
1.siječnja 2017. godine