Vinkovci

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Vinkovaca (primjenjuje se od 01.10.2018.)

 

CJENIK ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 

  1. 1. CIJENA OBAVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI:
Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
spremnik 80 litara 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn
spremnik 120 litara 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn
spremnik 240 litara 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn
spremnik 1100 litara (samo pravne osobe) 330,16 kn 42,92 kn 373,08 kn

 

  1. CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI : 0,034 KN / L:

 

Ugovoren spremnik MKO (miješani komunalni otpad) Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
spremnik 80 litara/jedan odvoz 2,41 kn 0,31 kn 2,72 kn
spremnik 120 litara/jedan odvoz 3,61 kn 0,47 kn 4,08 kn
spremnik 240 litara/jedan odvoz 7,22 kn 0,94 kn 8,16 kn
spremnik 1100 litara/jedan odvoz 33,10 kn 4,30 kn 37,40 kn
  1. KORISNICI – KUĆANSTVA – ETAŽNI STANOVI – CIJENA OBAVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE NA MJESEČNOJ BAZI:
Korisnici MJU kućanstva/etažni stanovi/zajednički spremnik na obračunskom mjestu – obavezno svaki korisnik plaća! Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
Zajednički spremnik na obračunskom mjestu (posude ili kontejner ovisno o dogovoru sa suvlasnicima zgrade!) 36,02 kn 4,68 kn 40,70 kn

 

  1. KORISNICI – KUĆANSTVA – ETAŽNI STANOVI – CIJENA PREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA JEDAN ODVOZ PO LITRI : 0,034 KN / L:
Korisnici MJU kućanstva/etažni stanovi/zajednički spremnik na obračunskom mjestu – obavezno svaki korisnik plaća po odvozu spremnika Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
cijena predaje miješanog komunalnog otpada za jedan odvoz po litri ovisno o izabranom spremniku podijeljeno s brojem korisnika na koje je određen spremnik 0.0301 kn / L 0,0039 kn / L 0,034 kn / L

 

 

  1. OSTALE CIJENE POVEZANE SA JAVNIM USLUGAMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE

 

OPIS USLUGE Cijena bez PDV-a Iznos PDV-a (13%) Ukupna cijena sa PDV-om
Vrećica s odvozom za dodatni MKO 80 l 5,60 kn 0,73 kn 6,33 kn
Vrećica s odvozom za dodatni MKO 120 l 8,00 kn 1,04 kn 9,04 kn
Prijevoz dodatnog glomaznog otpada 1 X 80,00 kn 20,00 kn (PDV 25 %) 100,00 kn