O nama

Današnja se civilizacija susreće s gotovo dramatičnim posljedicama vlastitog razvitka. Uz golem napredak suočeni smo i s mračnom stranom današnjice – gomilanjem ogromnih količina otpada za koji su najvećim

dijelom odgovorni razvoj industrije te veliki gradovi. Otpad je postao jedan od čovjekovih najvećih problema koji se ponekad rješava i na način da se otpad nekontrolirano odlaže u okoliš, u prirodu, čime joj se nanosi nepopravljiva šteta.

Posljedice ovakvih postupaka snositi ćemo sami, a pogotovo naša djeca i naredna pokoljenja. Stoga je u današnje vrijeme krajnje nužno promišljeno, sistematski i učinkovito baviti se zbrinjavanjem otpada kako bismo uspjeli zaustaviti zagađivanje okoliša i prirode.

Naša vizija  je sljedeća: „ Svi korisnici naših usluga uvijek će imati kvalitetno osiguran odvoz miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada na kućnom pragu korisnika uz potpuno pokrivanje cjelokupnog područja djelovanja. Iz godine u godinu želimo biti sve uspješniji i sve napredniji u svojoj djelatnosti prateći u potpunosti zakonsku regulativu i svjetske trendove u djelatnosti gospodarenja otpadom, a sve na osnovama dugogodišnje tradicije, znanja, konkurentnosti, inovativnosti i pouzdanosti„.

Naša misija  je da sa svojim ljudskim i materijalnim potencijalima i u suradnji s korisnicima usluga osigura trajno i kvalitetno obavljanje svih komunalnih djelatnosti s tendencijom odvajanja i recikliranja otpada u najvećoj mogućoj mjeri, uz održavanje javne higijene i čistoće Grada Vinkovaca, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovanja upravljanja poduzećem.

Predmet poslovanja naše firme je prijevoz robe (tereta) cestom, održavanje čistoće javno prometnih površina u gradu Vinkovcima, uređenje, čišćenje i održavanje javnih površina, uređenje gradskih zelenih i rekreacijskih površina, čišćenje i održavanje javnih WC-a i kupališta, odvoz fekalija, skladištenje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, Reciklaža, Djelatnost druge obrade otpada, Djelatnost oporabe otpada, Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, Djelatnost prijevoza otpada, Djelatnost sakupljanja otpada, Djelatnost trgovanje otpadom, Djelatnost zbrinjavanja otpada, Gospodarenje otpadom, Djelatnost ispitivanja i analize otpada, Usluga vaganja tereta, Premještanje vozila, Popravak i održavanje motornih vozila.

Tvrtka ima dugogodišnje iskustvo u brizi o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Nevkoš d.o.o. tu svoju zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima grada Vinkovaca, te općinama Ivankovo, Nuštar, Tordinci i Jarmina. Nevkoš primarno provodi usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada iz kućanstava i drugih korisnika usluga, održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), provodi čišćenje snijega s nogostupa te odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima.

Od 2015. godine pod sloganom “Čisti okoliš, ljepši život” predstavljena je i inovacija u zbrinjavanju otpada, tzv. mobilno reciklažno dvorište. Nevkoš d.o.o. je usmjeren na pružanje vrhunske komunalne usluge oslanjanjem na vlastite tehničko-tehnološke i ljudske potencijale, na principima održivog razvoja i stalnog praćenja svjetskih trendova kvalitete. Politika upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovnog upravljanja organizacije i kao takva će se nastaviti za vrijeme i nakon projekta.