Opći uvjeti poslovanja

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ broj 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12), odredaba Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članka 21.-31. Odluke o komunalnom redu Grada Vinkovaca („Službeni Glasnik“ Grada Vinkovaca broj 10/09. od 11. kolovoza 2009. g.), direktori trgovačkog društva Nevkoš d. o. o. za uslužne djelatnosti Vinkovci, H. V. Hrvatinića 10, OIB 76173743169, Petar Bertić i Igor Galić donose

 

OPĆE UVJETE ISPORUKE

komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada

  

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima isporuke komunalnih usluga skupljanja, odvoza iodlaganjakomunalnog otpada(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju se međusobni odnosi između isporučitelja i korisnika usluge na području Grada Vinkovaca i općina na kojima isporučiteljobavlja komunalnu djelatnost.

Na području lokalnih općina ova djelatnost obavlja se na temelju zaključenih ugovora

o povjeravanju komunalnih poslova.

Ukoliko korisnik usluge nije potpisao Ugovor o korištenju usluga odvoza kom. otpada sa isporučiteljem, a koristi usluge istoga, smatra se kao da je Ugovor potpisao.

 

Članak 2.

Isporučiteljkomunalne usluge je trgovačko društvo Nevkošd.o. o. za uslužne djelatnosti Vinkovci ( u daljnjem tekstu : isporučitelj).

Korisnicikomunalne usluge su pravne i fizičke osobe koji su vlasnici građevinaodnosno posebnog dijela građevina (zgrada, stanova iposlovnih prostora) te korisnici građevina odnosno posebnog dijela građevina (stanari, najmoprimci, zakupci i dr.) kada jevlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika (u daljnjem tekstu : korisnik).

Komunalne uslugesu skupljanje i odvoz komunalnog otpada, te njegovo trajnoodlaganje na odlagalište komunalnog otpada.

Komunalni otpadje otpad izkućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina,te otpadiz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu izkućanstvaa koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Komunalnimotpadom smatra se i glomazni otpad kada se iz njega izdvoje svi sastojci koji prema definicijiZakona o otpadu tj. Zakona o održivom gospodarenju otpadom nisu komunalni otpad.

Otpad iz gospodarstvaje otpad koji nastaje kod obavljanja poslovne i drugedjelatnosti, te radu ustanova, udruga i drugih organizacija.

Ambalažni otpad predstavlja svaku ambalažu ili ambalažni materijal koji ostanenakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.

Građevinski otpadje otpad od iskopa, otpad sa gradilišta, otpad od rušenja i sl.

Posuda za otpadje tipizirana polietilenska posuda s kotačima zapremine 80, 120 i 240litara izrađena po normi EN 840, čelična ili polietilenska posuda zapremine 1100 litara izrađena po standardu DIN 30700.

Spremnik za otpad(kontejner)je tipizirani metalni zatvoreni spremnik zapremine 5m3 izrađen po standardu DIN 30720 i normi EN 840(na jednoj strani otvaranje do ½površine poklopca) i tipizirani 5 m3 otvorenog tipa.

Press-spremnik (kontejner)je tipizirani metalni zatvoreni spremnik zapremine od 5m3, sa mehanizmom za sabijanje i smanjenje volumena otpada.

Tipska vreća isporučitelja je doplatna polietilenska vreća kroz čiju se nabavnu cijenuplaća skupljanje, odvoz i odlaganje otpada koji prelazi volumen posude za otpad.

 

 1. UGOVOR O ISPORUCI KOMUNALNIH USLUGA

 

Članak 3.

Ugovor o isporuci komunalne usluga smatra se zaključenim na temelju potpisa istog Ugovora

korisnika usluge prema isporučitelju usluge.

Smatra se da jeugovor o isporuci komunalne usluge zaključen i u slučajevima kadakorisnik nije potpisao ugovor sa isporučiteljem, ali je prihvatio isporuku i korištenjekomunalne usluge.

Dan izdavanja uplatnice odnosno računa na ime naknade za obavljanje komunalneusluge smatra se danom zaključenja ugovora.

Ugovor o isporuci komunalne usluge zaključuje se na neodređeno vrijeme, azaključenjem istoga korisnik u svemu prihvaćaoveOpće uvjete.

Isporučitelj je dužan, na zahtjev korisnika, bez naknade uručiti mu Opće uvjete.

 

Članak 4.

Obveza korištenja komunalne usluge nastaje :

 1. a) stupanjem na snagui primjenomOdluke o komunalnom redu (skupljanje i odvoz komunalnog

otpada)donesenih na Gradskom vijeću Grada Vinkovaca i nadležnim tijelima općine

u kojima isporučitelj obavlja komunalne usluge,

 1. b) stjecanjem vlasništva odnosno prava korištenja građevine ili posebnog dijela

građevine.

 

 

III. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE

 

Članak 5.

Isporučitelj jednom tjednoosigurava isporuku usluge, odnosno skuplja, odvozi, odlažei zbrinjava komunalni otpad.

U slučaju da broj postavljenih posuda-spremnika i učestalost odvoza komunalnogotpada prema kriteriju iz stavka 1. ovog članka nisu dovoljni u pojedinim razdobljima

kalendarske godine, isporučitelj će na zahtjev korisnika usluge osigurati pojačano obavljanjeodvoza komunalnog otpada.

Isporučitelj je dužan u najkraćem mogućem roku izvijestiti korisnike o smanjenojučestalosti isporuke usluga, osim kada se smanjenje nije moglo predvidjeti ni otkloniti.

U slučajevima iz prethodnog stavka, isporučitelj je dužan po prestanku okolnosti kojesu dovele do smanjenja obavljanja usluga u najkraćem roku skupiti i odvesti sav komunalniotpad koji nije odvezen.

Isporučitelj utvrđuje redoslijed odvoza otpada po naseljima i ulicama, a o istome jedužan upoznati sve korisnike.

 

 

Članak 6.

Komunalna usluga obavlja se svakog radnog dana od ponedjeljka do petka tj. subote.

Iznimno, komunalne usluge koje su trebale biti obavljene nablagdane i neradne dane (Velika Gospa,

Božić, Nova godina i dr.), obaviti će se u prvom slobodnom terminu, o čemu će korisnici bitiobaviješteni putem ovih Općih uvjeta poslovanja i na druge načine ukoliko ima potrebe za tim.

 

 

Članak 7.

Isporučitelj je dužan s posudama i spremnicima postupati pažljivokako bi se izbjeglasva eventualna oštećenja prilikom rukovanja.

Ako oštećenje nastane krivnjom isporučitelja,isporučitelj se obvezuje korisnikupopravitinovu posudu ilidostaviti novu posudu ilispremnikna vlastiti trošak.

 

Članak 8.

U slučaju daje zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu isporučiteljuonemogućen pristup, korisnici će otpad odlagati u tipizirane posude za otpad, prema mjestukoje se odredi u dogovoru s nadležnim tijelom jedinica lokalne samouprave.

Posude se postavljaju prema Planu rasporeda isporučitelja, pazeći pritom da neometaju kolni i pješački promet, te da bitno ne utječu na estetski izgled pojedinih uređenihjavnih površina i urbane opreme (parkovi, vodoskoci, ulični satovi, klupe, nadstrešnice zapromet i sl.).

 

 1. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA USLUGE

 

Članak 9.

Korisnik je dužan u roku od15dana od dana nastanka obveze iz članka 4. ovih Općihuvjeta,isporučitelju dati sve relevantne podatke – adresa, OIB korisnika i druge važne podatke.

U slučaju odstupanja u broju prijavljenih članovakućanstva, koristiti će se podaci kojevodi nadležno tijelo za evidenciju prebivališta.

Korisnici koji obavljaju poslovne i druge djelatnosti, te ustanove, udruge i drugeOrganizacije(u daljnjem tekstu: poslovni subjekti), kao i fizičke osobe,prilikom zaključivanja ugovora dužni su priložiti:

 1. a) dokaz o stjecanju vlasništva ili prava korištenja građevine, odnosno posebnog dijela građevine,
 2. b) presliku izvatka iz sudskog registra i obavijesti o razvrstavanjuposlovnog subjektaprema NKD-a (za trgovačka društva)ili presliku obrtnice (za obrte),
 3. c) OIB.

 

Korisnik je dužan u roku iz stavka 1. ovog članka dostaviti podatke iobavijestiti isporučitelja o promjeni :

 1. a) broja članova kućanstva tj. je li broj članova domaćinstva 1 član ili više,
 2. b) adrese na koju se šalju uplatnice ili računi,
 3. c) vlasništva ili prava korištenja građevine ili posebnog dijela građevine,
 4. d) namjene prostora ili djelatnosti,
 5. e) proširenju i izmjeni djelatnosti,

odnosno prestanku djelatnosti,

 1. f) okolnostima koje utječu na cijenu, povećanje ili smanjenje komunalne usluge.

Ukoliko je vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine, obvezu plaćanjakomunalne usluge prenio na korisnika,dužan jeu roku od10 dana dostaviti pismeni ugovor isporučitelju.

U tom slučaju potpisujese tripartitni ugovor s isporučiteljem, ili se ta činjenica navodi na ugovor s isporučiteljem.

Sve obavijesti i zahtjeve korisnik podnosi u sjedištu isporučitelja u Vinkovcima, H. V. Hrvatinića 10, radnim danom u vremenu od 7,15 do 14,45 sati.

Potpisom Ugovora između korisnika i isporučitelja, korisnik u cijelosti prihvaća odredbe ovih Uvjeta o isporucikomunalne usluge skupljanja i odvoz komunalnog otpada.

Smatra se da je Ugovor potpisan na neodređeno vrijeme.

 

 

Članak 10.

Korisnik ne može otkazati ugovoro isporuci komunalne usluge,kada istovremenoobavljanjeove djelatnosti nije osigurao na način propisan Zakonom o komunalnomgospodarstvu, Zakonom o otpadu i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, osim u slučaju prestanka vlasništva odnosno pravakorištenja.

Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanjateretikorisnika koji je upisan u evidencijiisporučitelja.

Iznimno, korisnik može privremeno odjaviti uslugu korištenja odvoza komunalnog otpada, uz prethodno podmirenje do tada dospjelih obveza s naslova odvoza komunalnog otpada i vraćanje posude Isporučitelju usluge ukoliko je posuda Isporučiteljeva, i to samo ukoliko isti korisnik neće koristiti uslugu duže od šest (6) mjeseci. Takvi se korisnici posebno evidentiraju, a međusobna prava i obveze miruju do ponovno nastavka vršenja usluge.

Isporučitelj usluge i korisnik u gore navedenom slučaju potpisuju Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge otpada.

Iznimno, korisnik ili nasljednik korisnika može stalno odjaviti uslugu korištenja odvoza komunalnog otpada, uz prethodno podmirenje do tada dospjelih obveza s naslova odvoza komunalnog otpadai vraćanje posude Isporučitelju usluge ukoliko je posuda Isporučiteljeva, ukoliko uslugu Isporučitelja neće koristiti zbog smrti, preseljenja ili nekog drugog opravdanog razloga.

Takvi se korisnici posebno evidentiraju, a međusobna prava i obveze miruju do ponovno nastavka vršenja usluge.

Isporučitelj usluge i korisnik u gore navedenom slučaju (odjava za stalno) potpisuju Zapisnik o stalnoj odjavi korištenja usluge otpada, a korisnik ga i ovjerovljuje kod ovl. Javnog bilježnika o svom trošku.

Za sve prostore koji se odjavljuju (stalno ili privremeno) provodi se redovna kontrola. Ukoliko se kontrolom ustanovi da nisu istiniti navodi iz Izjave korisnika, smatrat će se da isti nije niti potpisan te će se obračunati i naplatiti i usluga koja je bila u stanju mirovanja sukladno Izjavi korisnika.

Zapisnik stupa na snagu kada korisnik vrati posudu i podmiri sva dugovanja i priloži odgovarajuću pisanu dokumentaciju (smrtni list, potvrdu o smještaju u dom, Uvjerenje o prebivalištu i dr.).

 

Članak 11.

Korisnikuje dozvoljeno korištenje posudeza otpad zapremine :

 • 80 litara pokućanstvu(do 1 člana – Izjava samačko kućanstvo),
 • 120 litara pokućanstvu(2i više članova),
 • 1100 litara i 5000 litara za višestambene objekte (min. 120 litarapo stambenoj jedinici).

Navedene posudekorisnik može nabaviti i kod isporučitelja na adresi H. V. Hrvatinića 10 u Vinkovcima, po kriterijima iz stavka 1. Članak 12.

Poslovni subjekti koji koriste usluguodvozaotpadaiz gospodarstva(poslovnadjelatnost, ustanove,udruge i sve druge organizacije i udruge) dužni suna vlastiti trošakpribaviti tipiziranu posudu ili spremnik(kontejner)za odlaganje komunalnog otpada.

Vrsta i količina potrebnih posuda, te dinamika i cijena odvoza komunalnog otpadaodređuje se ovisno o mjesečnoj količiniotpada.

Poslovnisubjekti kojimjesečnoimajudo5,0m3 otpadakoristeposudeod80,120,240 ili 1100 litara(maksimalnodvijeposudepo1.110litara), te im se odvoz obavljajednom tjedno.

 

Najmanja veličina i broj posuda određuje se prema tablici Minimalnih veličinaposudaza gospodarstvo. Svaki korisnik, ovisno o količini otpada,može zatražiti i većuposudu od minimalne.

Poslovni subjektikojiimajuviše od 5,0m3otpadpredajuuspremnicima(kontejnerima)od5m3, te im seodvoz obavlja prema pozivu (najava minimalno jedan radni dan ranije). Obračun usluge obavlja se prema stvarno odvezenim količinama otpada (obračunava se minimalno jedan odvoz mjesečno).

Postojećiposlovni subjektikojitrenutnoimajuspremnike(kontejnere)od5m3, a imajumanjeod5,0m3otpadanamjesec,mogubiratiizmeđuposudaispremnika(kontejnera).

Ukolikoizaberuspremnike(kontejnere)obračunavaimseminimalnojedanodvozmjesečno.

Korisnici koji otpad odlažuu velike spremnike-kontejnere (5m³) na iste morajustaviti oznaku zapremine (volumena), rednog broja (ako koriste više spremnika na jednojlokaciji), te službenog naziva (trgovačkog društva ili obrta). Uz službeni naziv može se stavitii dodatna oznakapogona.

Isporučitelj, na zahtjev korisnika,može osigurati spremnike (kontejnere) od 5 m3,uzplaćanje mjesečnog najma.

 

Članak 13.

Ambalažni otpad prikuplja se na način koji odredi Fond za zaštitu okoliša i energetskuučinkovitost.

Primopredaja ambalažnog otpada obavlja se uz Prateći listzaneopasni/inertniotpad,

kojeg popunjava korisnik.

 

Članak 14.

Korisnici su dužni skupljati i držati otpad u posudama na vlastitom prostoru ispredstambenog objekta u kojem stanuju ili ispred objekta u kojemu obavljaju djelatnost.

U stambenim zgradama posude se mogu držati u prostorijama namijenjenim zadeponiranje otpada.

Ako ne postoji mogućnost držanja posuda na vlastitim prostorima, korisnici moguposude držati i na lokacijama koje odrede nadležna tijela gradova i općina na području kojihisporučitelj pruža uslugu.

Posude koje koriste korisnici-stanari stambenih zgrada, postavljaju se u skladu s dogovorom između predstavnika isporučitelja, predstavnika stanara stambene zgrade i nadležnog tijela grada ili općine na području koje isporučitelj pruža uslugu.

Posude moraju biti postavljene na način koji omogućava njihovo nesmetano korištenjei pristup vozilu isporučitelja.

U posude se ne smiju odlagati:

kamenje, zemlja, građevinski otpad, metalnipredmeti, opasne tvari (električni i elektronički otpad, baterije, otpadna motorna ulja,ambalaža od herbicida i sl.), vrući pepeo, životinjski ostaci, inertni otpad i slično.

Ukoliko je korisniku posudeodlagao nedopuštene tvari iz prethodnog stavka, odgovara Isporučitelju zanastalu štetu.

 

Članak 15.

Ukoliko je količina otpadaukućanstvuveća od volumena posude, višak otpada korisnik je dužan odložiti u tipsku vreću isporučitelja.

 

Članak 16.

Otpad odložen izvan tipskih posuda, spremnika i vreća Isporučiteljaneće biti preuzet, a isporučitelj

će o tomeizvijestiti komunalno redarstvo.

 

Članak 17.

Korisnici su dužni određenog dana iznijeti posude ili vreće isporučitelja za otpadispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto zaodvoz otpada, najkasnije do 6,00 sati tj. 7,00 sati.

Iznimno, u razdoblju od 01.06. do 31.08. posude i vreće za otpad iznose se najkasnijedo 6,00 sati na dan kad se odvozi.

Isporučitelj se neće vraćati po zaostali otpad koji nije iznesen do 07,00 odnosno 06,00sati.

Ukoliko je linija građevinskog pravca udaljena više od 3 metara od kolnika, korisnik jeu obvezi posudu ili vreću za otpad iznijeti što bliže kolniku ili pješačkoj stazi na način da ne

ugrožava sigurnost pješaka i vozila.

Posude za otpad treba smjestiti tako da ne ometaju javni promet na kolniku i pješačkojstazi, te da je sa njima lakše rukovati prilikom utovara.

Posuda je u vlasništvu isporučitelja, dana korisniku na besplatno korištenje kao dobrom domaćinu-gospodarstveniku.

Ukoliko korisnik posjeduje svoju posudu, a ne posudu isporučitelja, isti je obvezatan plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada sukladno Cjeniku, a ima pravo tj. dužan je od isporučitelja uzeti službenu naljepnicu isporučitelja i zalijepiti je na kantu na vidljivo mjesto. U suprotnom, isporučitelj nije dužan odvesti i zbrinuti otpad istoga.

 

Članak 18.

Korisnici nisu ovlašteni mijenjati položaj posude ili spremnika, u protivnomodgovaraju za štetu koja nastane zbog premještanja.

 

Članak 19.

U slučaju krađe, oštećenja ili uništenja posude nastale krivnjom korisnika,korisnik jedužan na vlastiti trošaknabaviti novu posudu ili spremnik.

Prilikom zamjene posuda ili spremnika zbog dotrajalosti ili zbogokolnosti iz stavka 1. ovog članka,iste moraju biti tipizirane.

 

Članak 20.

Korisnik može u posudu za komunalni otpad odlagati samo komunalni otpad.

Korisnici odvojeno odlažu slijedeći otpad :

 1. a) PET (plastičnu) ambalažu,
 2. b) staklenu ambalažu,
 3. c) metalnu ambalažu,

d)papir i karton,

e)baterije.

PET, staklena i metalna ambalaža zbrinjava se na način propisan Pravilnikom oAmbalažnom otpadu i zaključenim ugovorom skorisnikom.

Korisnici mogu bez naknade odlagati otpad iz stavka 2. u posebne spremnike u sklopuzelenih otoka (lokacije navedene na Internet stranicama Isporučitelja),tenaReciklažnom dvorištuu ul. J. Matasovića 6 u Vinkovcima i u Kumanovoj ulici na Jošinama-Vinkovcii mjestima za odlaganje starihbaterija i dr.

Zabranjeno jestavljanjeotpada iz st.2ovog člankau posude ili vreće za komunalniotpad.

 

Korisnicis područja Grada Vinkovaca i Općina u kojimaisporučitelj ima koncesiju zasakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada moguodlagati na reciklažnomdvorištuza otpad u ul. J. Matasovića 6 u Vinkovcima i u Kumanovoj ulici na Jošinama-Vinkovci, u iznimnim situacijama.

 

Članak 21.

Radi zaštite korisnika ipostizanjabolje kvalitete usluga,isporučitelj je formirao Povjerenstvo za zaštitu potrošačasukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnici imaju pravo reklamirati komunalne usluge iz ovih Općih uvjeta.

Korisnik podnosi usmeno ili pismeno prigovor (reklamaciju) isporučitelju.

Isporučitelj će prigovor potrošača raspraviti i pismeno se očitovati u roku od 30 danaod dana zaprimanja prigovora/reklamacije.

Radi zaštite korisnika i omogućavanja bolje kvalitete usluge, korisnicima isporučiteljosigurava mogućnost prijave potreba u isporuci usluga besplatno na telefon isporučitelja broj:

032/306-130, svakodnevno od 7,30 do 14,30 sati.

 

 1. NAČIN OBRAČUNA CIJENE USLUGE

 

I NAČIN IZMJENE CIJENE

 

Članak 22.

Mjesečna cijena usluge odvoza i zbrinjavanja otpada utvrđuje se prema Cjeniku kojeg donosi Isporučitelj usluge u skladu sa zakonom.

O svakoj promjeni cijene usluge isporučitelj će pravodobno izvijestiti korisnike.

Isporučitelj omogućuje korisnicima da ukoliko su sami – sami žive u kućanstvu koriste povlašten tarifu, uz uvjet da potpišu Izjavu o samačkom kućanstvu.

 

Članak 23.

Cijena odvoza izbrinjavanjaotpada iz gospodarstva određuje se prema :

-zapremini posude (litra) za korisnike do 5,0 m3otpada na mjesec (jedan odvoz tjedno),

 

Članak 24.

Cjenik komunalnih usluga objavljen je na internetskoj stranici isporučiteljawww.nevkos.hr.

U slučaju izmjene cijene uslugekomunalne usluge, isporučitelj će pravovremeno i napropisan način obavijestiti korisnike putem medija i pojedinačnom obavijesti.

 

 

 1. NAČIN PLAĆANJA I CIJENE USLUGA

 

Članak 25.

 

Korisnici-kućanstva plaćaju komunalnu uslugu na osnovi ispostavljenih uplatnica isporučitelja, do 15.-og dana u mjesecu za tekući mjesec, a uplatnice se ispostavljaju kvartalno (svaka 3 (tri) mjeseca).

Poslovnim subjektima račun se ispostavlja jednom mjesečno.

Račun za obavljenu komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju, korisniku usluge, način u obračuna i visini cijene, te opomenu za nenaplaćena potraživanja s obračunom zateznih kamata.

Kod pogrešno obračunatih računa za obavljenu komunalnu uslugu, korisnik je dužanreklamirati račun odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave računa.

Korisnik može naknadu za isporučenu uslugu platiti na blagajni, u sjedištu isporučitelja, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

 

Članak 26.

 

Za neplaćena potraživanja za obavljenu uslugu korisniku se obračunava zakonska zatezna kamata i šalje opomena.

Ako korisnik ne plaća uslugu dulje od 6 mjeseci, isporučitelj će pokrenuti postupak prisilne naplate, a uz to može obustaviti pružanje komunalne usluge korisniku.

 

Članak 27.

 

U slučaju da pojedini korisnici učestalo ne plaćaju obavljene komunalne usluge,isporučitelj može tražiti plaćanje iznosa osiguranja za slučaj neplaćanja komunalne usluge.

 

Članak 28.

 

U slučaju da isporučitelj i korisnik imaju međusobna novčana potraživanja s druge pravne osnove i s osnove izvršenih usluga, mogu međusobno izvršiti prijeboj potraživanja.

 

VII. PRISTUP SLUŽBENIH OSOBA ISPORUČITELJA

 

Članak 29.

 

Korisnik je dužan ovlaštenom djelatniku isporučitelja omogućiti pristup kako bi se izvršila kontrola ili revizija prijavljenih podataka koji utječu na cijenu usluge.

Ukoliko korisnik onemogući pristup djelatniku isporučitelja radi provjere podataka iz stavka 1 ovog članka, smatrat će se da njegova ranije potpisana izjava ili trenutačni obračun cijene nije istinit te će se uzeti da izjava niti nije potpisana i obračunati će mu se cijeli dug.

 

VIII. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE USLUGA

 

Članak 30.

 

Neovlaštenim korištenjem usluge smatra se :

a)korištenje usluge i odlaganje otpada, a da korisnik nije u evidenciji isporučitelja,

 1. b) prijava manjeg broja članova kućanstva od stvarnog broja-samačko kućanstvo, a stvarno nije,

c)prijava krive kategorije djelatnosti poslovnog korisnika, ako postoji potreba za istim.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 32.

Ovi Opći uvjeti objavit će se na oglasnoj ploči isporučitelja.

Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana javne objave, a primjenjuju se od1. siječnja 2012.godine, sukladno stupanjima na snagu novih Zakona koji se odnose na predmetnu djelatnost i dr.

 

ČLANOVI UPRAVE NEVKOŠ d. o. o. Vinkovci

Petar Bertić,

Igor Galić

X