USTUPANJE SPREMNIKA KOMUNALNOG OTPADA

NEVKOŠ d.0.0. za uslužne djelatnosti, 32100 Vinkovci, Martina Ballinga 5, OIB-a 76173743169, MB-a 3665224, IBAN-a 78 2484 0081  1055 8845 5

PODRUČJA U KOJIMA SESPREMNICI ZA ODVOJENO SKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA IZRAVNO USTUPAJU KORISNIKU USLUGE

Na cijelom području grada Vinkovaca korisnicima usluge za individualno stanovanje izravno se ustupaju slijedeći spremnici/tipiziranje vrećice za odvojeno skupljanje komunalnog otpada:

  1. za papir – spremink od 120/240 L
  2. za plastiku i metal – 12 tipiziranih plastičnih vrećica godišnje od 120 L
  3. za staklo – godišnje 4 tipiziranje plastične vrećice i to na zahtijev korisnika usluge
  4. za tekstil – godišnje 4 tipiziranje plastične vrećice i to na zahtijev korisnika usluge

Od ostalih korisnika usluge reciklabilni komunalni otpad prikuplja se putem odgovarajućih tipiziranih sprenika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala i plastike, stakla i tekstila postavljenih na javnoj površini sukladno Planu lokacija spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.

“Ubacivanje komunalnog otpada u kontejnere za papir i plastiku, zakonom je zabranjeno i bit će strogo sankcionirano”Nevkoš d.o.o.

X